Spis treści

Regulamin Programu Profilaktyki "Twoje Znamiona pod Kontrolą"

REGULAMIN PROGRAMU PROFILAKTYKI TWOJE ZNAMIONA

 1. Program profilaktyki Twoje Znamiona realizowany jest przez: Medife.me spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kąpinie, ul. Jagiellońska 12; 84-200 Kąpino, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000824213, NIP: 7773357647, REGON: 385333772, e-mail: zbadamy@twojeznamiona.pl, zwaną dalej Twoje Znamiona.
 2. Usługa polega na objęciu Pacjenta programem profilaktyki realizowanym przez Twoje Znamiona w ramach wybranego przez Pacjenta programu, zwanego dalej “programem”/”programem profilaktyki”.
 3. Szczegółowy zakres usług, z których Pacjent ma możliwość skorzystania w ramach poszczególnych typów programu opisany jest w załączniku nr 1 i obejmuje on prawo do korzystania Pacjenta z: Usług medycznych (badania znamion, konsultacje onkologiczne), Benefitów (zniżki na dodatkowe usługi medyczne) oraz Usług dodatkowych (elektroniczny system profilaktyki).
 4. Opłata za objęcie Pacjenta programem profilaktyki w ramach wybranego typu programu wskazana w załączniku nr 1 pobierana jest z góry i obejmuje opłatę za prawo Pacjenta do skorzystania ze wszystkich usług wskazanych w danym programie profilaktyki oraz utrzymanie gotowości do realizacji tych usług na rzecz Pacjenta przez Twoje Znamiona.
 5. Program obowiązuje przez okres wskazany w załączniku nr 1 w sekcji “Wybrany Program”, od dnia zapłaty opłaty za objęcie Pacjenta Programem profilaktyki do daty wskazanej w “Data ważności programu“, chyba że zostanie on przedłużony przez Twoje Znamiona w drodze uznanej Reklamacji (Czas obowiązywania programu), a Usługi objęte wybranym Programem są świadczone w Czasie jego obowiązywania.
 6. Umowa na objęcie Pacjenta wybranym Programem profilaktyki zawierana jest na czas obowiązywania Programu profilaktyki.
 7. Pacjent ma prawo do korzystania z usług objętych wybranym Programem w czasie obowiązywania Programu i do 2 miesięcy po jego zakończeniu. Po tym czasie pacjent traci prawo do skorzystania z usług w ramach wybranego programu.
 8. Twoje Znamiona zobowiązują się do świadczenia usług medycznych na rzecz Pacjenta z należytą starannością, zgodnie z wymogami przepisów prawa oraz zasadami wiedzy medycznej przez personel medyczny o odpowiednich kwalifikacjach a decyzje o sposobie wykonania usługi medycznej, w zależności od wskazań medycznych, podejmuje lekarz.
 9. Usługi medyczne w ramach Programu są umawiane przez Pacjenta według dostępnych grafików w jednej z placówek Twoje Znamiona, zwanej dalej “Placówką” lub “Placówką Twoje Znamiona”. W celu umówienia usługi medycznej należy zarezerwować wizytę online przez www.twojeznamiona.pl lub kontaktować się telefonicznie lub osobiście, a przed realizacją usługi medycznej Pacjent jest zobowiązany powołać się na prawo wynikające z uczestnictwie w Programie profilaktyki.
 10. Twoje Znamiona zobowiązują się do realizacji usługi medycznej w ustalonym terminie, z zastrzeżeniem prawa do ewentualnej zmiany terminu w przypadku nieprzewidywalnych zdarzeń uniemożliwiających przeprowadzenie wizyty. W takiej sytuacji Twoje Znamiona poinformują pacjenta o zmianie terminu i ustalą nowy termin wizyty.
 11. Z usług dostępnych w ramach Programu może skorzystać tylko Pacjent. Nie ma możliwości przekazania Usług osobom trzecim.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Pacjentowi przysługuje prawo złożenia Reklamacji w formie pisemnej lub mailowej w zakresie realizacji przez Twoje Znamiona usług w ramach Programu profilaktyki. Reklamacja powinna zawierać dane osoby, której reklamacja dotyczy, uzasadnienie przedmiotu reklamacji oraz ewentualnie dowody potwierdzające powoływane przez Pacjenta okoliczności oraz żądanie Pacjenta. Twoje Znamiona mają 14 dni na odpowiedź na reklamację
 2. W przypadku braku skorzystania przez Pacjenta z usług wchodzących w skład programu opłata nie jest zwracana, chyba że usługi nie zostały zrealizowane z przyczyn leżących po stronie Twoje Znamiona lub z przyczyn niezależnych od Pacjenta.
 3. W sytuacji, gdy Twoje Znamiona uwzględni reklamację Pacjenta, istnieje możliwość zwrotu części opłaty związanej z niezrealizowaną usługą. Jeżeli jednak nierealizacja usługi wynika z przyczyn niezależnych od Pacjenta, Twoje Znamiona zastrzegają sobie prawo do przedłużenia terminu obowiązywania programu zamiast dokonywania zwrotu opłaty.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu określające uprawnienia lub obowiązki Pacjenta sprzecznie z prawami Konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub też naruszające interesy konsumentów nie dotyczą Konsumentów.
 2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest w placówce Twoje Znamiona oraz na stronie internetowej https://twojeznamiona.pl/polityka.
 3. Dane osobowe Pacjenta w postaci numeru telefonu i adresu e-mail będą przetwarzanie przez administratora danych osobowych, którym jest Twoje Znamiona w celu wykonywania umowy w zakresie realizacji przez Twoje Znamiona Usług dodatkowych (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) oraz w celu marketingu bezpośredniego usług własnych, co stanowi uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO)
 4. Umowę poczytuje się za zawartą w chwili wybrania przez Pacjenta programu oraz złożenia przez Pacjenta podpisu na załączniku nr 1, co stanowi oświadczenia o przyjęciu oferty Twoje Znamiona na objęcie Programem profilaktyki.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

ZAŁĄCZNIK NUMER 1

no-borderDostępne Programy Profilaktyki

Legenda (definicje) do załącznika nr 1:

 • badanie pełne(1) - wideodermatoskopia wszystkich znamion z mapowaniem wytypowanych przez lekarza zmian wymagających monitorowania
 • badanie pełne dziecka(2) - jw. - osoba do 12 roku życia
 • wczesna kontrola(3) - wideodermatoskopowa kontrola wytypowanych przez lekarza na poprzedniej wizycie znamion do monitorowania
 • konsultacja onkologiczna(4) - przeprowadzana w przypadku rozpoznania nowotworu złośliwego na podstawie badania histopatologicznego usuniętej zmiany w Placówce Twoje Znamiona
 • chirurgiczne usuwanie znamion(5) - zniżka nie uwzględnia kosztu badania histopatologicznego
 • elektroniczny system profilaktyki(6) - treści edukacyjne w zależności od zaleceń po wizycie, indywidualne powiadomienia o terminach umówionych wizyt oraz przypomnienia zaleceniach lekarskich
twojeznamiona.pl © 2015-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.